taakgroepen & kerkenraad
De kerkenraad en de takengroepen vormen samen de praktische en sturende organisatie achter onze kerkelijke gemeente

taakgroepen & gemeentedoelen

Onze visie is dat we een gemeente zijn van Jezus Christus, die in afhankelijkheid van Hem en geworteld in de bijbels gereformeerde leer samenkomt om God te ontmoeten. We willen zo een steeds hechtere gemeenschap vormen en uitnodigend zijn naar mensen buiten onze gemeente. Daarom hebben we onze organisatie op deze wijze ingericht.

leren

We willen een lerende gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we tijdens de samenkomsten op zondag én door de week persoonlijk en in de kleine groep willen luisteren naar Gods woord. We leren zo samen wat het concreet inhoudt om Christus te volgen. We stimuleren en corrigeren elkaar daarin. Zo groeien we samen in geloof en krijgen een beter zicht op wie wij voor God zijn en wie God voor ons is. Onze identiteit is te kenmerken als ´bijbels gereformeerd´.

De taakgroep Leren helpt ons een lerende gemeente te zijn. Bijvoorbeeld door cursussen te organiseren, handreikingen te geven voor persoonlijke bijbelstudie en ondersteuning van bijbelstudiegroepen.

leren@depoortwinsum.nl

vieren

We willen een vierende gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we elke zondag bij elkaar komen om onze God te ontmoeten, Hem te loven en te prijzen en naar Hem te luisteren. Het doel van de samenkomsten is allereerst: God eren voor wie Hij is.

De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de organisatie en de vormgeving van de  ‘erediensten’. De taakgroep streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de gemeenteleden bij de kerkdiensten.

vieren@depoortwinsum.nl

werven

Bij Jezus Christus ben je altijd welkom! Als gemeente willen wij ook daarin onze Here Jezus Christus navolgen door gastvrij te zijn en uitnodigend. We willen anderen graag laten delen in ons geloof en de band die wij met elkaar hebben in Jezus Christus. De taakgroep Werven helpt de gemeente om een wervende gemeente te zijn en zo mensen met Christus in contact te brengen.

De taakgroep Werven initieert en coördineert de activiteiten die erop gericht zijn het wervende karakter van onze gemeente te versterken en andere mensen in contact te brengen met het goede nieuws van Jezus Christus. Heeft u suggesties of wilt u meer weten?

werven@depoortwinsum.nl

dienen

We willen als gemeente een hechte gemeenschap vormen en voor elkaar zorgen, zodat niemand gebrek lijdt of eenzaam is. We streven ernaar dat gemeenteleden hun gaven kennen en deze vrijwillig en van harte inzetten om elkaar te dienen. De taakgroep Dienen is erop gericht onderlinge hulp – zowel praktisch als geestelijk – te stimuleren en te ondersteunen.

De visie van de taakgroep Dienen is beschreven in het Visiedocument Taakgroep Dienen

dienen@depoortwinsum.nl

beheer

De taakgroep Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en de pastorie. Het innen en betalen van de kerkelijke gelden.

beheer@depoortwinsum.nl

communicatie

De taakgroep Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatiemiddelen in de gemeente: kerkblad, website, nieuwsbrief, facebook

communicatie@depoortwinsum.nl

kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de ouderlingen:

Pastorale ouderlingen: zij vormen samen met de diakenen, pastorale bezoekers en het zorgteam het pastoraal team. Zij bezoeken gemeenteleden om te bemoedigen, te vertroosten en te corrigeren vanuit de liefde van Christus

Ouderlingen met een bestuurstaak: zij vormen het moderamen, zij bespreken onderwerpen die betrekking hebben op de koers van de gemeente, jaarplan, talstelling etc.

Alle ouderlingen samen hebben de verantwoordelijkheid voor de gemeente. De pastorale ouderlingen ontvangen de verslagen van de vergaderingen van het moderamen. Besluiten van het moderamen kunnen op verzoek geagendeerd worden voor de kerkenraadvergadering. De voorzitter van de kerkenraad is voorzitter van het moderamen en technisch voorzitter van de vergaderingen van het pastoraal team.

Wilt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden, dan kan dit via de scriba: scriba@winsum.gkv.nl