dienen
We willen een dienende gemeente zijn waarin we elkaar onderling ondersteunen en actief betrokken zijn bij de plaatselijke gemeenschap van Winsum en een aantal hulpprojecten wereldwijd. Het streven van onze gemeente is dat niemand onverzorgd is, gebrek lijdt of eenzaam is. Dit doen we door onderlinge verbondenheid te stimuleren, actief betrokken te zijn in onze buurten en mee te doen met maatschappelijke plaatselijke activiteiten.

taakgroep dienen

zorgteam

Het zorgteam is in de kerkelijke gemeente actief met het bezoeken van gemeenteleden die wat extra zorg kunnen gebruiken: er komen geloofsvragen aan de orde, maar ook komen relatieproblemen in de breedste zin van het woord voorbij. Verder hebben we regelmatig contact met mensen met psychische of psychiatrische problemen. Het zorgteam luistert en geeft o.a. praktische adviezen voor professionele hulpverlening.

Financiële hulpverzoeken worden doorverwezen naar de diaconie. We werken in nauw overleg met predikant, ouderlingen, pastoraal bezoekers en diakenen.

kleine groepen

De gemeente is verdeeld in kleine groepen die onderling op elkaar betrokken zijn en regelmatig bij elkaar komen voor een goed gesprek of gezellige activiteiten. Taakgroep dienen ondersteunt de kleine groepen waar nodig.

Contact: dienen@depoortwinsum.nl

diaconie

De diaconie is er voor het financieel en/of pastoraal ondersteunen van de mensen met de minste draagkracht in onze kerkelijke gemeente. De diaconie bevordert de onderlinge bereidheid om een gevende gemeente te zijn. Dit doen we o.a. door de gemeenteleden te vragen elke week iets mee te nemen voor De Voedselbank.

VVDB

Om de diaconie in staat te stellen financiële hulp te verlenen wordt in de kerkdiensten regelmatig gecollecteerd voor de diaconie of voor speciale goede doelen. De diaconie vraagt gemeenteleden jaarlijks ook een Vaste Vrijwillige Diaconale Bijdrage (VVDB) te betalen: € 36 per jaar per huishouden. Het rekeningnummer van de diaconie is IBAN: NL67.RABO.0335.2212.46  t.n.v Diaconie Geref. kerk Vrijgemaakt Winsum.

Heilig Avondmaal

De diakenen nodigen de mensen uit voor het viering van het Heilig Avondmaal. Bij deze maaltijd gedenken we de offerbereidheid van Jezus voor ons en vieren we onze eenheid met hem en elkaar. Dit Avondmaal stimuleert ons om ons ook voor anderen in te zetten.

Kerst

Een andere taak van de diaconie is het verzorgen van de kerstpakketten en kerstattenties voor een groot aantal gemeenteleden, waaronder de 70 +leden. Ook wordt er aan elke 70+-er een vaste bezoeker gekoppeld.

veelgestelde vragen

Hoe kan ik hulp vragen bij financiële problemen?

Als je hulp nodig hebt in praktische of financiële nood, dan kun je contact opnemen met één van de diakenen. Het hulpverzoek zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.

Peter Hellinga
06-55133465 / 0595-852962

Wim Bijman
06-50641092 / 0595-445256

Harm-Jan Bos

06-51376335 / 0595-442033

Kan ik een collecte aanvragen voor een goed doel?

De Diaconie stelt het collecterooster jaarlijks vast. Elke dienst worden 2 collecten gehouden. De 1e collecte is voor de kerkelijke gemeente, de 2e collecte voor goede doelen. Wanneer je een voorstel hebt voor een collecte kun je contact opnemen met taakgroepdienen@depoortwinsum.nl

Zijn de giften belastingaftrekbaar?

Ja, giften zijn in principe aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting. De Poort valt onder de ANBI Groepsbeschikking van de Gereformeerde Kerken. Zie website GKV Nederland.

Kan ik ook digitaal colectegeld overmaken?

Met een paar handelingen kun je dan een bijdrage geven aan de kerk of aan het collectedoel via je eigen bankierapp van je eigen bank. 

Je stelt het rekeningnummer van de collectes in: NL11.RABO.0316.0421.53  t.n.v. Geref. kerk Vrijgemaakt Winsum ovv. van het collectedoel. Zet duidelijk in de omschrijving waarvoor je wilt geven.

meer hierover lezen? klik hier

VVB

Alle belijdende leden betalen een vaste vrijwillige bijdrage aan de kerk, bij voorkeur elke maand automatisch.

Dit om als kerk de vaste lasten regelmatig te kunnen betalen.

Het is natuurlijk mogelijk om eenmalig of extra giften te geven het rekeningnummer van taakgroep beheer is IBAN:NL74.INGB.0000.8254.19 tnv. Quaestor Geref.kerk Vrijgemaakt Winsum. graag onder vermelding van VVB + tijdvak.

Hoe kom ik aan collectemunten?

Omdat je niet altijd contant geld bij je hebt kun je gebruik maken van collectemunten. Deze hebben een waarde van 1, of 1,5 euro en kun je aanvragen bij Francien Jonk, Freesialaan 13 door een bedrag over te maken naar NL11RABO0316042153 ovv collectemunten  X * 1,– of X * 1,50.

Goede doelen die we als gemeente steunen

Coming Home

In het noorden van Groningen wonen steeds meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze wonen bij u in het dorp of in de wijk. U kunt een grote rol spelen in het uitbreiden van de contacten van de vluchteling. Geliefd en gezien zijn is belangrijk voor hen. Als u er wilt zijn voor vluchtelingen is relatie de basis. Gewoon de vluchteling opzoeken in zijn of haar huis, samen thee drinken, en luisteren.

Wij hebben contact met vluchtelingen die in Winsum zijn komen wonen. Dit hebben we Coming Home genoemd: Een initiatief om vluchtelingen ‘in de wijk’ een thuis te bieden door contact te leggen en praktische hulp en gezelligheid te geven.

Lees meer

Voedselbank het Hoogeland

De Poort ondersteunt het werk van de Voedselbank en van de Arme kant van Winsum. We vinden het belangrijk dat we van onze rijkdom kunnen delen met plaatsgenoten en willen graag een praktische en financiële bijdrage leveren. We zamelen wekelijks eten in, hiervoor staat een bak in de hal van de kerk.

Voor meer informatie zie: https://www.voedselbankhethogeland.nl/

Arme kant van Winsum

Stichting Vrienden van de Arme kant van Winsum helpt inwoners die in armoede leven door praktische of financiële hulp te geven. Dit wordt o.a. gedaan door de kwetsbaren – alleenstaanden en huishoudens met een minimaal inkomen- in de dorpen van de gemeente Winsum te ondersteunen met individuele hulp, noodhulp en acties. We ondersteunen dit werk van harte.

Voor meer informatie zie: http://www.vriendenarmekantwinsumgr.nl/

Oekraïne Project

In 2016 is het idee ontstaan om als gemeente ons in te zetten voor zigeuners in de Oekraïne. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Stichting Oekraïne Projecten. Zowel in 2016 als in 2017 is er een groep vanuit de gemeente afgereisd naar Pavshyno, in West- Oekraïne om daar een kerk/school te bouwen in het zigeunerdorp wat zich daar bevind. Daarnaast wordt er in deze weken veel aandacht gegeven aan de zigeunerkinderen met het kinderwerk.

meer informatie: facebook